יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
הפרופיל הבית ספרי הכולל: חזון, ערכים, גרעיני מומחיות וגורם מארגן כפי שעובדו ע"י מנהלת בית הספר, המורים , ההורים והתלמידים.

פרופיל בית ספר.doc