יום ה', ה’ בטבת תשע”ט

ביה"ס רואה בכבוד האדם ערך מרכזי, ושואף לחנך את התלמידים לסובלנות, פתיחות, מעורבות, הקשבה, ושיח נורמטיבי כבסיס להעצמה אישית וחברתית.ביה"ס שואף לטפח ולהעצים את זהותו של התלמיד כאדם וכיהודי-ישראלי, מתוך ראיית מגוון מרכיבי הזהות – האישית-ערכית, המקומית-סביבתית, הקהילתית-חברתית והלאומית - כמרכיבים משמעותיים בעיצוב אישיותו של התלמיד.בי"ס לקח על עצמו לקדם את תפיסת הקיימות ואת החשיבה האקולוגית, ויפעל בחיי היומיום של בי"ס – הן ברמה החינוכית והן ברמה המערכתית על מנת ליישם תפיסה זו. מטרות(כולל פירוט דוגמאות מהעשייה הבית-ספרית השוטפת)1. פיתוח סביבה חינוכית המבוססת על קשר מעמיק בין מורה לתלמיד , המכירה בשונות התלמידים ושואפת לאפשר מענים לצרכיהם השונים. סביבה השואפת למוגנות מירבית, מבוססת תקשורת ונטולת אלימות.ü שיחות אישיות שוטפות בין מחנכים לתלמידים כשגרת עבודה.ü מענים דיפרנציאלים ומותאמים לצרכי התלמידים.ü קבוצות מצטיינים במתמטיקה ובאנגלית.ü רמת אלימות נמוכה בין הילדים ושימוש בכלי גישור לפתרון בעיות בין ילדים.2. פיתוח התלמיד כאדם חושב ובעל אישיות עצמאית, בעל אופקים רחבים ויכולת להתמצא ולהתנהל בעולם עתיר ידע.ü הוראה ולמידה בגישת החקר, המקנה לילדים כלים ומיומנויות בהתמודדות עם טקסטים מגוונים ממקורות מגוונים, באופן מדורג מכתה ג-ו. ובתוך כך מטפחת מיומנויות של בחירה, עניין אישי, עיבוד מידע, חשיבה ביקורתית, עבודת צוות, שליטה במיומנויות מחשב . ü גישה אישית כלפי הילד המכירה והמטפחת את יכולותיו בתחומים השונים ומחנכת אותו להכיר את נקודות החוזק האישיות שלו כמקור עוצמה וכוח.3. העצמה וביסוס זהותו ותחושת שייכותו של התלמיד – לישוב, לאזור, למדינת ישראל, לתרבות היהודית ולחברה האנושית ככלל.דוגמאות בתחום היישוב והאזורü כניסת ביה"ס מייצגת את ההיבטים השונים של הסביבה.ü תוכנית "ישוב מארח" דרכה נחשפים הילדים בפעילויות חברתיות אחה"צ לישובים השונים ולאורחות החיים הייחודיות בכל ישוב. ü הכרות מתפתחת של ילדי הגן וביה"ס עם הסביבה הקרובה, במעגלים מתפתחים ומעמיקים של לימוד, בדרך של חוויה.דוגמאות בתחום תרבות יהודיתהתייחסות והתנהלות כיתתית ובי"ס על פי לוח השנה העברי- טקסי ראש חודש, לוחות כניסה, הדגשת מועדים בכתות לפי תכנון מעגלי- רב שנתי.דוגמאות בתחום מעורבות ואחריות חברתיתü מתן תפקידים של נאמנים לילדים הבוגרים אשר חונכים את ילדי הגן, מהווים נאמני הסעות, נאמני בטחון, ונאמני נוכחות של ביה"ס.ü התייחסות לנושאי אקטואליה בסביבה, בארץ ובעולם בשגרת הלימודים. 4. הטמעת אופיו וייחודיותו של אזור צפון ים המלח כחלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית.ü בניית פרקי לימוד ייחודיים לסביבת ים המלח, כחלק מהוראת נושאי הליבה שנדרשים ע"י משרד החינוך.ü לימודי סביבה דרכם מתנסים הילדים בגידולי השדה המקובלים בישובים.ü פרויקט "אהבה" בו נחשפים ילדי כתה ו', בלימוד בדרך החוויה, לאפשרויות הגלומות בבוץ של ים המלח, בהיבטים הקוסמטיים, התעשייתיים והכלכלייםקדימויות ביה"ס לשנה"ל תשע"חקדימויות ביה"ס הן נגזרת של חזון ביה"ס ויעדי משרד החינוך. בשנה"ל תשע"ב יושם דגש על המשך קידומם של שני צירים מרכזיים והמבוססים על התפיסה החינוכית הרואה את הלומד כמכלול וחותרת למתן מענה לצרכיו הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.ü ציר ראשון: העמקת החינוך לערכים וטיפוח האקלים הבית ספריחיזוק והעמקת התנהגות חברתית- ערכית: הפעלת תוכנית מפתח הל"ב -תוכנית חברתית ערכית, מפגשי מחנך- אישיים וקבוצתיים, טיפוח מעורבות חברתית ושיתוף הורים. הפעלת תוכנית "כישורי חיים"-תוכנית לפיתוח כשירות רגשית וחברתית של תלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד במצבי חיים שונים. הטמעת תקנון בית הספר במטרה לקבוע דרכי התנהגות מקובלים ורצויים לשם שמירה על אקלים מיטבי ועל אורח חיים ראוי בביה"ס.טיפוח והעמקת הזהות המקומית, היהודית והישראלית: הפעלת תוכנית בית ספרית בתחום הטבע והסביבה במסגרת קרו קרב, הטמעת מקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" במסגרתו יחוזקו הערכים הציוניים, יהודיים, דמוקרטים וחברתיים והמשך בניה ויישום תוכנית לשילוב ילדי אובנת.ü ציר שני: שיפור הישגי התלמידים בעברית במתמטיקה, באנגלית ובמדעים.הצוות מתמקצע בהוראת מקצועות היסוד בשילוב התקשוב, ככלי להשבחת ההוראה. המורות משתלמות, מלוות ומודרכות ע"י מדריכות חיצוניות. עבודת המורה מתבצעת על פי מערך אבחונים, מיפויים ותוכניות עבודה המיועדות לכוון את ההוראה בהתאם לצרכיו האישיים של כל תלמיד. מערך השעות הפרטניות יתגבר ויקדם ילדים במקצועות היסוד עפ"י הצורך. ילדים בעלי צרכים מיוחדים יקודמו ע"י מורת השילוב במקביל לעבודה הכיתתית. בעברית-תופעל תכנית לשיפור ההישגים באוריינות קריאה וכתיבה בכיתות א'-ו' בדגש על כיתות ג'ד'ו-ה'.השנה תתואם מערכת החינוך למאה ה-21 במטרה לשלב טכנולוגיה בהוראה ובלמידה. ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין העולם מחוץ לביה"ס לעולם בתוך ביה"ס ועושה שימוש ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה הניהולית-ארגונית .